آرشیو
آمار بازدید
بازدیدکنندگان تا کنون : ۵۸٫۱۷۷ نفر
بازدیدکنندگان امروز : ۵۱ نفر
تعداد یادداشت ها : ۹
بازدید از این یادداشت : ۴٫۷۱۵

پر بازدیدترین یادداشت ها :
<p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">91-131-کلیات جامی.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>مجموعه ای کامل از چهل اثر آن شاعر سرشناس در یک جلد با شکوه، شامل 1336 صفحه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">تحریر با خط نسخ وسیله محرری از هرات 941/1534. عنوان هر اثر به زیبائی تذهیب شده است.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>استاد دانشمندی ازکمبریج این نسخه ی باارزش را "به تنهائی یک کتابخانه" نامیده ، ظاهراَ</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>برای صاحبان مختلفش معادل 80 یا90 پوند هزینه در برداشته.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">علاوه بر هفت شعر معروف جامی، این نسخه شامل آثاری آن چنان کمیاب در ایران است که من حتی نسخه ای از آنها در اصفهان و شیراز نیافتم. فهرست بسیار مفیدی وسیله فرد ادیبی به آن ضمیمه شده. نقد نصوص و بهارستان و چند تای دیگر به نثر.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>فهرست مطالب این نسخه با ارزش غیر قابل براورد: سلسلة الذهب- شرح جامی یا فواید - معدلت نامه -نفحات الانس- شواهد النبوة- سلامان و آبسال- <span style="mso-spacerun: yes"> </span>تحفة الاحرار-سبحة الابرار- یوسف و زلیخا - نقد النصوص- لیلی و مجنون - اشعة اللمعات -شرح قصیده میمیه حمزیه-سکندر نامه-شرح قصیده- شرح رباعیات-لوایح- شرح بیتین مثنوی-شرح بیت خسرو دهلوی-شرح حدیث ابی عقیلی-ترجمه اربعین حدیث- مجموعه که مشتمل بر جمع کلمات-دیوان- ترجمه کلمات قدسیه- رساله در تحقیق مذهب الصغویه- رساله در تحقیق-بهارستان-رساله در بیان بجا آوردن مناسک- رساله در علم قیافه- حاشیه مشتمل بر اشعار- ایضا در قوائد معما-ایضا-رساله در بیان اعمال معما-رساله فی الموسیقی- رساله فی العروض- حلیه حلال- دیوان دوم- دیوان ثالث- رباعیات-رقعامت</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">132-138-هفت شعر اصلی جامی شامل:</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">هفت اورنگ عنوانی که آنطور که در مقدمه ی منثورآن آمده است اشاره به هفت کوکب میکند و شامل:</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">سلسلة الذهب- سلامان و آبسال- تحفة الاحرار- سبحة الابرار- یوسف و زلیخا و لیلی و مجنون و خردنامه اسکندری. این نسخه<span style="mso-spacerun: yes">  </span>در میان نسخ های فارسی حکم جواهررا دارد، بواسطه زیبایی خط تعلیق آن؛ تذهیب های با شکوه، صحافی اصلی عالی. محرر حسن حسینی الکاتب شیرازی 1548/955. بعضی از ایرانیان ارزش این نسخه را همانند با کلیات فوق الذکر می دانند.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">139 تا 142 سلسلة الذهب جامی در چهار مجلد. تذهیب های با شکوه، عنوان های دو گانه، هر صفحه با خطوط طلا، سبز و آبی خط کشی شده است. تحریر 972/1564. نسخه ای زیبا. </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Q</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><font size="3"><font face="Times New Roman">143-نسخه ی باارزش و با شکوه دیگری شامل سلسلة الذهب، یوسف و زلیخا و سلامان و آبسال جامی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Q.</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>، صحافی زیبا، لبه ها ی طلا ، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">144-یوسف و زلیخا. شعر معروف جامی در باب عشق یوسف و زلیخا، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، چهار تصویر با پرداخت عالی، نگارش خوب؛ 399 صفحه، تحریر 961/1553، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">145-ایضا با یک نقاشی مینیاتور زیبا. نسخه ای بسیار زیبا ، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">146-تحفه الاحرار جامی، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. نسخه ای قدیمی و خوب.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">147- سبحة الابرار جامی. 952/1545. نسخه ای بسیار خوب. خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">148-دیوان جامی تحریر در سمرقند به سال 1635/1045 بدستور امیری بزرگ؛ 552 صفحه. این نسخه زیبا زمانی متعلق به موسیو جنتیل (</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Gentil</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>) بوده. مُهروی برصفحه ی نخست اسمش وتاریخ 1768/1182 را به حروف فارسی نشان میدهد. خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Sm. F.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">149</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>-150- ایضاَ 2 مجلد. بجای بسم الله که معمولاَ پیش از آثار عربی و فارسی<span style="mso-spacerun: yes">  </span>می آید، در <i>اینجا یا علی مدد </i></span></font></font><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">که خطابی به علی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span><span style="mso-spacerun: yes"> </span>و بسیار رایج در میان شیعه است آمده است. در جلد دوم اغلب حاشیه ها با اشعار ترکی پر شده است.<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">151-سبحه الابرار جامی در 227 صفحه؛ خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. در حاشیه ها نوشته های متفرقه به نظم یا نثر. این نسخه با ارزش بنظر میرسد که متعلق به کتابخانه امپراتورمحمد شاه باشد مُهروی بر این نسخه می باشد.<span style="mso-spacerun: yes">    </span></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">152-156-خمسه اشرف </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Q.</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span>، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>شامل پنج شعر از اشرف: -منهج الابرار-ریاض العاشقین -عشق نامه- هفت اورنگ- ظفرنامه</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">تحریر وسیله میکالی البخاری به سال 1456/861 به خط خوب قدیم، اندکی پس از دوره نویسنده، از آن رو که ظفرنامه، تاریخ اسکندر، به هرات و با تاریخ <span style="mso-spacerun: yes"> </span>1444/848 معین شده، اولین شعرش را با تاریخ 832/1428 مشخص کرده.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">نسخه ای زیبا و آنچنان نادر که تلاش کردم نسخه ای دیگر از آن را در ایران بیابم ولی موفق نشدم.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">157-دیوان امیر خسرو دهلوی 719 صفحه، نگارش خوب بر روی کاغذ ضخیم قدیمی ؛ خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها.</span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Q.</span><span dir="rtl"></span><span style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> <span lang="FA"></span></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">158-159-160- سه شعر معروف امیر خسرو: مطلع الانوار- خسرو و شیرین- هشت بهشت-</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>تحریر 970/1562 </span><span dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA">Q.</span><span dir="rtl"></span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="rtl"></span> ؛ . خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">161 تا 163 پنج جلد زیبا شامل مطلع الانوار، شیرین و خسرو، هشت بهشت، مجنون لیلی و"اینه سکندری" ویا تاریخ آن فاتح از امیر خسرو، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">166- نه سپهرامیر خسرو، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. نگارش زیبا بر کاغذ ضخیم. حاشیه های رنگی مختلف.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">167-دیوان حافظ</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">نسخه ای بسیاربا شکوه، نگارشی تحسین آمیز در 224 صفحه بر روی کاغذ کرمی رنگ با پودر طلا، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده و تزئین های درخشان متعدد؛<span style="mso-spacerun: yes">  </span></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">به همراه<span style="mso-spacerun: yes">  </span>دیباچه ای به نثروچندین شعر دیگر که به ندرت در نسخه های دیگر یافت می شود. این نسخه گران بها به نظر بسیار قدیمی می آید و وسیله عبد قوام بن محمد شیرازی ازهم میهنان وی تحریر شده. </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">168-دیوان حافظ</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>این نسخه با صحافی اولیه ایرانی بر روی آن پوششی از ابریشم خونی رنگ گذاشته شده است؛ تمام صفحات با گلها و خطوط طلائی، قرمز و آبی تزئین شده. دو صفحه اول آراسته به نشان های<span style="mso-spacerun: yes">  </span>زیبا؛ نُه نقاشی مینیاتور. نسخه ای بسیار باارزش. تحریر به سال 1452/856 .</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">169-دیوان حافظ.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>نسخه ای ساده ولی عالی شامل اشعاری که در نسخ دیگرحافظ یافت نمی شود،ارزشمند بویژه بخاطر توضیحاتی که برای واژگان دشوار در پایان آورده؛ 450 صفحه. مقدمه ای به نثر در نُه صفحه.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">170- دیوان حافظ.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>نسخه ای با نگارش پاکیزه، صحافی تیماج سبز زیبا. </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">171-دیوان حافظ </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">نسخه ای کوچک و بسیار زیبا از حافظ، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده، سر هر غزل مزین:</span></font></font><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">تحریر 846/1442.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">172-دیوان حافظ</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>در 352 صفحه، ناقص در ابتدا اما بسیار با ارزش از آن جائیکه مشحون از یادداشت های جالب در حواشی است.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">173- نسخه ای که زمانی بسیار زیبا بوده اما به طرز غیر عادی وسیله حشرات سوراخ شده، بیشتر در حاشیه ها، نوشته<span style="mso-spacerun: yes">  </span>های زیبا در بیشتر موارد از آسیب به دور مانده اند. صفحه عنوان شامل اولین غزل مفقود شده است.صفحه دوم که مقابل عنوان بوده به زیبایی با طلا تزئین شده است. تحریر در هرات. خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها.</span><span lang="FA" style="FONT-FAMILY: Tahoma; mso-bidi-language: FA"></span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">174-دیوان انوری که به سال 1152/547 وفات یافت. نسخه ای زیبا با مقدمه ای به نثر. خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">175-دیوان انوری</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>نسخه ای بسیار زیبا، پوشش ابریشم با رنگ گل سرخ، در محفظه ای از چرم مزین به طلا . خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">176- نسخه ای ساده، دو جلد با یادداشت هائی در حواشی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">177-نسخه ی ساده ی دیگر، بدون صفحه اول و آخر با یادداشت هایی درحواشی. در این چهار نسخه اشعار بصورمختلف مرتب شده، هر یک قرآتهای متنوعی را بدست می دهد. نگارش خوب.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">178 تا 188 شش اثر از آثار امیر حسن بتاریخ 1300/700 و وسیله محرر بسال 1457/862.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>شامل: قصاید-غزلیات- مقطعات- رباعیات- حکایت عاشق ناگوری و مدح شیخ نظام الدین اولیا. نسخه ای بسیار زیبا از این آثار و بی نهایت کمیاب. خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">184-207-کلیات سعدی یا مجموعه ای از 23 اثر سعدی( به نثر و نظم) </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">شامل: دیباچه یا رساله اول- رساله دوم در پنجگانه-رساله سیم سوال-رساله چهارم عقل و عشق- رساله<span style="mso-spacerun: yes">  </span>پنجم نصیحت الملوک-رساله ششم حکایت- رساله هفتم مجلس هزل- بوستان یا سعدی نامه- گلستان- قصاید عربی-ملمعات- قصاید فارسی- ترجیع مراسی- ترجیع بند- طیبات-بدایع- خواتیم- غزلیات قدیم- صاحبیه- مقطعات- حکایات و مطیبات-رباعیات- مفردات-</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>دستنویسی زیبا در 672 صفحه، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده،در آخرین صفحه گلستان محرر خود را ملارجب شیرازی می خواند و در صفحه 59 تاریخ نوشته را سال 1027/ 1617 معین کرده. نسخه ای بسیار با ارزش.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">208-دیوان سعدی 305 صفحه. نسخه ای پر از" هزلیات." نگارش پاکیزه.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"></span><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">209- دیوان سعدی، نسخه ای بسیار شکیل، چرم روس قرمز، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">210-دیوان سعدی بهمراه بخشی از رساله و بیشتر بوستان: تحریر 1040/1630. نگارش دقیق و پاکیزه.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">211-بوستان سعدی، خطوط طلایی</span><span dir="ltr"></span><span lang="FA" dir="ltr" style="mso-bidi-language: FA"><span dir="ltr"></span> </span><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA">در حاشیه ها، عناوین تذهیب شده. تحریر در سبزوار به سال 936/1529. نگارش خوب. نسخه ای بسیار زیبا.</span></font></font></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">212-بوستان سعدی</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman"><span style="mso-spacerun: yes"> </span>تحریر 923/1517. نسخه ای بسیار زیبا، عنوان ها مزین، سرفصل ها با حروف طلا.</font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">213- بوستان سعدی </font></font></span></p><p /><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><span lang="FA" style="mso-bidi-language: FA"><font size="3"><font face="Times New Roman">این نسخه به سال 1600/1009 تحریر شده و زمانی متعلق به شاردن معروف که اسمش در صفحه عنوان آمده، بوده است.</font></font></span></p><p /></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" size="3"></font></p></p><p><font face="Times New Roman" size="3"> </font></p>
يكشنبه ۱۱ شهريور ۱۳۸۶ ساعت ۱۵:۳۸
نظراتنمایش ایمیل به مخاطبین

نمایش نظر در سایت